Giữa ngôn từ này và ngôn từ khác có biên giới.
Nơi cạnh rìa của biên giới ấy,
Có người không có quốc tịch, không thể đi, về.

Nhà thơ là đứa con hoang của các ngôn từ ấy.


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)