Mỗi cuộc đời sinh ra từ những bông hoa, nở rộ những bông hoa
Ở đó có người ta yêu

Tôi sẽ đi về phía Siberia


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)