Hạnh phúc biết bao
Cho người có nơi nào đó để đi
Cũng hạnh phúc biết bao
Cho người có chốn để quay về

Cúi đầu trên con đường quay lại
Dù không ai ngước mắt lên nhìn
Còn trời kia
Cao xa biết bao nhiêu

Đó là bìa rừng
Nơi của tổ tiên tôi đời này sang đời khác
Ở đó có những bàn tay bất ngờ vẫy gọi
Có những bông cúc dại không tên đang nở
Một bông
Một bông rồi lại một bông
Hạnh phúc biết nhường nào


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)