Từ xưa mùa thu đã ngàn lần đi rồi lại đến
A, a!
A, a!
Ngày xưa
Tôi đã cười vô tư như trẻ thơ trong giấc ngủ


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)