Gần hồ Soyang
Ở nơi đó một biến thành hai
Không hiểu vì sao
hồ
và em và anh lại thành ba.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)