Dù bất cứ một thế lực nào
Cũng không thể ngăn được sự diệt vong của trần thế
Thế gian trần tục
Có thể từ từ diệt vong
Không thể nào ngăn cản được
Dù bằng bất cứ tình yêu nào
Cũng không thể ngăn sự diệt vong của nhân gian
Chỉ có cơn gió lốc vẫn còn sót lại
Ôi, đó là phép phù thuỷ cuối cùng


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)