Chú chó ở trong nhà nghèo của nó.
Cung điện nào
nhà giàu nào, nó cũng chẳng ngó vào.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)