Bài hát tôi đã hát
Bài hát tôi không thể hát
Ào ào cùng nhau
Bật lửa lên, ào ào lao đến
Đó chính là tôi
Sự hối hận xán lạn này chỉ có là tôi


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)