Không có địa ngục
Nhưng
có địa ngục cô đơn
Sống
đi tới đó
Sau khi chết linh hồn không biến mất
Thể xác này thiêu cháy ra đi
Giữa không trung, dây diều vụt đứt
Diều lơ lửng vu vu
Phải ở kia
Phải có ở kia, trên trăm năm thời gian của địa cầu


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)