Trong bão tuyết
Nhà thì xa
Thế gian này còn quá nhiều điều chưa biết

Thầy giáo gì cơ chứ
Ta gặp mình ta
Một mình ta khóc
Rồi một mình ta ngừng khóc

Bạn là gì cơ chứ
Lạc đường một mình
Một mình đi, rồi một mình lại đi

Trong bão tuyết
Là con thú rừng
Đi xuống bản làng
Khi còn thơ dại
Ngày ngày khóc trong bão tuyết
Hôm qua là con thú rừng không khóc


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)