Gió thổi,
tự nó,
Đó là cỏ,
Kia là cây.

Gió lại thổi,
Biển chiều,
Tự mình nổi sóng.

Tất cả chúng ta sẽ thành cái chi đây!


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)