Đi đến Somalia
Hãy nhìn vào chủ nghĩa tư bản của các bạn
nhìn vào chủ nghĩa xã hội của các bạn
Hãy nhìn vào đôi mắt của những đứa trẻ đói khát.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)