Tôi còn sống cho tương lai
Tôi dù đang sống cho ngày hôm nay
Hãy làm cho thế giới này
Thành nơi sống tốt hơn ngay bây giờ
Bắt đầu nhận
Bắt đầu cho

Tình yêu có sức mạnh
Cho vẹn toàn
Ngăn bao đau thương lan tràn
Của một khẩu súng hung tàn sát nhân

Và ngay khi bạn nói rằng
Chúng ta lên chốn thiên đàng hôm nay

Tôi còn sống cho tương lai
Tôi dù đang sống cho ngày hôm nay
Tình yêu sẽ thấy một mai
Con đường bạn hữu
Thì rày cũng phai

Tôi còn sống cho tương lai
Tôi dù đang sống cho ngày hôm nay
Sao ta không thử lần này
Hôm nay
Khiến thế giới này
Đẹp thay

Hãy làm cho cuộc sống này
Một đời sống đẹp hơn
Thay hận thù
Học về tha thứ khiêm nhu

Ngay quyền lực cũng chẳng từ
sát nhân
Nếu ta sống giữa đời trần
Một khuôn mặt thật
Một chân dung người

Và ngay khi bạn thốt lời
Chúng ta sẽ phải lìa đời hôm nay

Tôi còn sống cho tương lai
Tôi dù đang sống cho ngày hôm nay
Tình yêu sẽ thấy một mai
Con đường bạn hữu
Thì rày cũng phai

Tôi còn sống cho tương lai
Tôi dù đang sống cho ngày hôm nay
Sao ta không thử lần này
Hôm nay
Khiến thế giới này
Đẹp thêm


29.4.23