Đêm lại đêm gục đầu bên mộ cổ
Ngày lại ngày cười chút với trời xanh
Cánh đồng rộng, hoa bạch đầu đơn độc
Ngôi sao tàn trong sáng sớm buồn tanh


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)