Trên sườn dốc toả làn hương thơm ngát
Tâm hồn ta chấp chới tựa mái chèo
Mắt trời thu đang chèo thuyền bẻ lái
Nghe rõ tiếng thì thầm vọng lại của hư không


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)