Trong luồng gió thổi đa tình
Có hơi thở nhẹ của mình mang theo
Lướt ngang trời, gió vần vèo
Cớ sao chỉ tiếng thở dài mà thôi


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)