Dòng máu đỏ chảy khắp cơ thể
Đọng vào trong đôi mắt nhắm nghiền
Con dao sắc hay một lời sắc nhọn
Không làm ngừng dòng máu đó trong ta


Nguồn: Đến khi hoa mẫu đơn nở, NXB Văn học, 2007.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)