Việc gì ngồi đó hở anh
Bên lạch nước
Ngồi một mình, mệt mỏi?

Mầm cây xanh
Vừa đâm chồi nẩy lộc
Trong gió xuân, nước lấp lánh nô dùa

Đi, mà chắc chẳng đi đâu
Vẫn ngồi yên ở đó
Chắc là anh đang hò hẹn cùng ai

Ngày mỗi ngày, anh ra bên lạch nước
Ngồi một mình, mà suy nghĩ miên man

Đi, mà chắc chẳng đi đâu cả
Vẫn ngồi yên ở đó
Thì xin anh hãy nhớ hãy chờ


Nguồn: Hoa Chin-tal-le, NXB Văn học, 2004
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)