14.00
Đăng ngày 25/12/2019 09:58, số lượt xem: 184

Tìm em tìm để làm gì
Cỏ cao ba thước người về trong mây
Thương em thương để làm gì
Bể dâu chớp mắt bóng chiều qua sân
Nhớ em nhớ để làm gì
Thu tàn mấy độ lá về hư không
Thương thương, nhớ nhớ,  tìm, quên
Bể dâu mấy đỗi thu phai lá tàn!