Gió trời lay ngọc bội
Mây trắng sao mênh mang
Vu sơn mưa đêm tới
Mong ướt áo Tương Vương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)