Gặp nhau hoa đầy trời
Chia tay hoa xuống nước
Sắc xuân như mộng ước
Ngàn dặm nước trôi hoài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)