Nhớ rồi học xá cùng nghiên bút,
Cô dâu nào phải ai xa.
Thuyền nhỏ đến viếng Vũ Lăng xuân,
Tiên ở gần phủ tía,
Nhân sinh cách bụi hồng.
Hẹn biển thề non lòng đã hứa,
Mấy phen cười mím mày nhăn.
Hướng nàng còn tự nói bằng lòng,
Ý tình không xa cách,
Thương rồi còn ai nữa tương thân?

tửu tận tình do tại