15.00
4 bài thơ
Tạo ngày 22/10/2015 06:33 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Lúa sạ miền Nam (NXB Lá bối, 1970).