Yếm trắng vã nước Văn Hồ,
Vã đi vã lại anh đồ yêu thương.


Văn Hồ tức Hồ Văn ở phía trước Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002