Yêu nhau xa mấy cũng gần,
Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)