Yêu nhau xé lụa may quần,
Ghét nhau kể nợ, kể nần nhau ra.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)