Yêu nhau vạn sự chẳng nề,
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho vừa.


Khảo dị:
Yêu nhau vạn sự chẳng nề,
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Nguồn: Mã GiangLân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)