Yêu nhau thì ném bã trầu,
Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra.
Yêu nhau chẳng lấy được nhau,
Con lợn bỏ đói buồng cau bỏ già.
Bao giờ sum họp một nhà,
Con lợn lại béo, cau già lại non.


Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)