Yêu nhau quá đỗi nên mê,
Tỉnh ra mới biết kẻ chê, người cười.
Yêu nhau chẳng lọ chiếu giường,
Dẫu rằng tầu lá che sương cũng tình.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006