Yêu nhau mấy núi cũng leo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.


Khảo dị:
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Ngũ lục sông cũng lội, thất bát đèo cũng qua
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)