Yêu nhau mấy núi cũng leo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.


Khảo dị:
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Ngũ lục
sông cũng lội, thất bát đèo cũng qua.
Yêu nhau chẳng quản gần xa,
Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]