Yêu nhau mấy núi cũng leo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.


Khảo dị:
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Ngũ lục
sông cũng lội, thất bát đèo cũng qua.
Yêu nhau chẳng quản gần xa,
Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975