Yêu nhau không lấy được nhau,
Mượn dao, đánh kéo, cạo đầu đi tu.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006