Yêu nhau gánh gạch về đây,
Chẳng đắp nên núi cũng xây lên thành.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)