Yêu nhau chữ vị là vì,
Chữ dục là muốn, chữ tuỳ là theo.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975