Yêu nhau chẳng quản gần xa,
Một ngày chẳng đến thì ba bốn ngày.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975