Yêu nhau chẳng quản chiếu giường,
Dẫu rằng tàu lá che sương cũng tình.


Khảo dị:
Yêu nhau chẳng lọ chiếu giường,
Dẫu rằng tầu lá che sương cũng tình.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006