Yêu nhau chẳng quản đường xa.
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.


Còn có câu:
Đôi ta chỉ quyết đôi ta,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975