Yêu nhau chưa ráo mồ hôi,
Chưa tan buổi chợ, đã rời nhau ra.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009