Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.
Yêu nhau cởi nhẫn cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi qua cầu đánh rơi.
Yêu nhau cởi nón trao nhau,
Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay.