Yêu anh tâm trí hao mòn,
Yêu anh đến thác cũng còn yêu anh.


Khảo dị:
Yêu anh cốt rũ xương mòn,
Yêu anh đến thác vẫn còn yêu anh.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975