Yên Thái có hồ Nguyệt Nga,
Có sông Tô Lịch đôi ta chèo thuyền.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002