Yên Phụ buôn bán dưới thuyền,
Xuống đò Phố Mới bán than quạt trà.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002