Xuân hề xuân bất tái lai,
Thầy rằng thầy chẳng ăn khoai bao giờ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970