Xin đừng thấy quế phụ hương
Quế già quế rụi, hương trường thơm xa


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)