Xa xôi em chớ ngại ngùng,
Xa người xa tiếng, nhưng lòng không xa.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975