Xa xôi chi nữa mà lầm,
Phải hương hương bén, phải trầm trầm thơm.


Khảo dị:
Xa xôi chi nữa mà lầm,
Phải hương hương bén, phải trầm trầm thương.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)