Xứ nam có chợ Bằng Gồi,
Xứ bắc Đìa Sáu, xứ đoài chợ Canh.


Bắc, nam và đoài ở đây là đối với thành Thăng Long xưa.

Khảo dị:
Xứ nam nhất chợ Bằng Gồi,
Xứ bắc Vân Khám, xứ đoài Hương Canh.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002