Xấu dao xắt chẳng mỏng gừng,
Xấu người mai chước lỡ chừng đôi ta.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975