Xưa nay thế thái, nhân tình,
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)