Xưa kia mộc mạc mao từ,
Nay thời ngói lợp chu vi trang hoàng.
Xưa kia tre trúc tầm thường,
Nay thời tứ thiết vững vàng biết bao.
Bát Tràng có mái đình cong.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002