Xưa kia có thế nầy đâu,
Bởi vì sợ vợ nên râu quặp vào.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969